Ekonomická komisia
CA-EK-2018/2019-0049
Odpoveď na žiadosť.
VV rozhodol o odklade splatnosti mesačnej zbernej faktúry za 09/2018 (č. faktúry 1801014396 suma: 420,68 eur, splatnosť: 10.10.2018) do 15 kalendárnych dní od zasadnutia VV t.j. do 28.11.2018. Túto úhradu nie je možné odložiť z dôvodu, že nám SFZ neuhradí našu faktúru vo výške 1004,18 eur, kým vy neuhradíte vašu pohľadávku . Mesačná zberná faktúra za 10/2018 (č. faktúry 1801016069, suma: 316,50 eur, splatnosť: 12.11.2018) odklad splatnosti do 28.2.2019. Omeškanie alebo nesplnenia povinnosti v lehote určenej bude mať za následok uloženie disciplinárnej sankcie pokuty, odobratie bodov. Do úplného vyrovnania pohľadávky má klub pozastavenú matričnú činnosť.
Rozhodnutie: CA-EK-2018/2019-0049
Klub: TJ Kysučan Korňa
Dátum zaevidovania: 15.11.2018 10:33
Dátum vyriešenia: 15.11.2018 10:33
Stav: Vyriešené