Odvolacia komisia
CA-OK-2016/2017-0001
Uznesenie
U Z N E S E N I E Odvolacia komisia ObFZ Kysúc na základe odvolania ŠK Javorník Makov zo dňa 20.09.2016 v zmysle článku 51, bod 12, písm d) Stanov ObFZ Kysúc v platnom znení ruší rozhodnutie ŠTK ObFZ Kysúc uverejnené v ÚS č. 10-16/17 zo dňa 16.09.2016 – Úsek mládeže pod bodom 1. a zároveň vracia predmetnú vec ŠTK ObFZ Kysúc na nové konanie a rozhodnutie. Odôvodnenie: Odvolacia komisia ObFZ Kysúc konštatuje po dôslednom oboznámení sa s vecou, že vyššie uvedené rozhodnutie ObFZ Kysúc napadnuté odvolaním ŠK Javorník Makov nie je vydané v súlade s ustanoveniami Súťažného poriadku SFZ, o ktoré sa rozhodnutie opiera. Napadnuté rozhodnutie odkazuje na článok 81 bod 1/a,b,c SP, čo znamená, že ŠTK svojím rozhodnutím uložilo herné dôsledky uvedené v týchto ustanoveniach SP(kontumácia stretnutia, odpočítanie bodov, zrušenie výsledku stretnutia), avšak z obsahu samotného výroku rozhodnutia nie je zrejmé použitie všetkých vyššie uvedených herných dôsledkov. Odvolacia komisia teda zastáva názor, že uvedené rozhodnutie nie je preskúmateľné a z tohto dôvodu ho bolo potrebné zrušiť a vec vrátiť ŠTK Ob FZ Kysúc na nové konanie a rozhodnutie. Ignác Cyprich Predseda odvolacej komisie ObFZ Kysúc
Rozhodnutie: CA-OK-2016/2017-0001
Klub: ŠK Javorník Makov
Dátum zaevidovania: 28.09.2016 18:50
Dátum vyriešenia: 28.09.2016 18:53
Stav: Vyriešené